Tilavet – lypsykarjan kokonaisvaltainen terveydenhuolto

Tilavet on kokonaisvaltainen palvelu, jossa kartoitetaan lypsykarjatilan tärkeimmät osa-alueet, selvitetään missä osa-alueissa on eniten katetuoton parannuspotentiaalia ja lähdetään tilan niin halutessa parantamaan tilan kannattavuutta pala palalta. Palvelu on tarkoitettu niille karjoille, joiden omistajat haluavat kaivaa esille kaikki tuotantoa ja kannattavuutta rajoittavat tekijät sekä korjata ne!

Tehokas terveydenhuolto tiimityöllä

Tilavet-palvelu sisältää alla olevat kokonaisuudet, jotka voi ostaa myös erikseen:

 • karjan terveydenhuoltosuunnitelma
 • terveydenhuoltotyö
 • SimherdTerveys-laskelma

Tilavet-palvelun tekee eläinlääkäri yksin tai yhteistyössä terveysseminologin kanssa, jolloin luodaan asiakkaalle kustannustehokas tapa hoitaa eläinten terveydenhuoltoa. Terveysseminologit on koulutettu ratkomaan karjan terveyteen, hedelmällisyyteen ja talouteen liittyviä ongelmia. Vain eläinlääkäri voi tehdä diagnoosit ja määrätä lääkkeitä tai luovuttaa niitä varalle. Mutta terveysseminologi voi eläinlääkärin puolesta tehdä mm.

 • tiineys- ja lepokausitarkastukset ultraamalla
 • tuotanto-olosuhteiden ja eläinten havainnointi sekä havaintojen raportointi eläinlääkärille
 • taloudelliset analyysit ja suunnitelmat.

Tilavet -terveydenhuollon hyödyt pähkinänkuoressa:

 • löydetään tuotantoa rajoittavat terveystekijät
 • selvitetään tilasi kannalta taloudellisesti merkittävimmät kehittämiskohteet
 • eläinlääkäri-terveysseminologi-työparin kautta luomme kustannustehokkaan ratkaisun terveydenhuoltotyöhön
 • parannetaan karjan kannattavuutta

Ultraava terveysseminologi

 • terveysseminologille on nimetty pariksi Emovetin eläinlääkäri
 • terveysseminologi ei tee diagnooseja, vaan hän osoittaa hoitoa tarvitsevat eläinlääkärille hoitoon
 • terveysseminologi voi tehdä ultrauksia myös tiloilla, joilla Emovetin eläinlääkäri ei käy

Tilavet – karjan terveydenhuoltosuunnitelma

Alla olevia osa-alueita voidaan pitää lypsykarjatilan peruspilareina. Jotta karja voisi olla kannattava, pitää kaikki peruspilarit käydä läpi säännöllisesti ja raivata niissä ilmenneet tuotannon esteet pois. Raivaamiseen pitää toki panostaa mm. rahaa ja omaa työaikaa, mutta panostus maksaa itsensä takaisin paremman tuotoksen muodossa.

 • hedelmällisyys
 • ruokinta
 • utareterveys
 • vasikkaterveys
 • sorkkaterveys
 • bioturvallisuus
 • tuotos

Tilavet-terveydenhuoltosuunnitelmassa käydään läpi juuri edellä mainitut peruspilarit. Apuna eläinlääkärillä on laajat taustatiedot tilasta sekä tilakäynnillä tehtävät havainnot ja saadut tiedot. Lopputuloksena karjalle jää Tilavet-terveydenhuoltosuunnitelma, josta selviää:

 • edellisen vuoden onnistumiset
 • karjan tuottavuuden kannalta olennaiset kehittämiskohteet
 • selkeät toimenpide-ehdotukset tuotannon rajoittajien poistamiseksi

SimherdTerveys

Tilavet -terveydenhuoltokäyntiin kuuluu myös SimherdTerveys-talouslaskelma. SimherdTerveyden avulla saadaan selville, miten paljon eri osa-alueissa olisi katetuoton parannusta saavutettavissa ja tämän laskelman avulla voidaan helpommin päättää, mitä asioita pitää lähteä ensimmäisenä korjaamaan. 

Lue lisää

Hyödynnä Neuvo-raha!

 • Emovetin eläinlääkäreillä on Neuvo-oikeudet
 • Terveydenhuollon neuvontatyöhön sekä samassa yhteydessä tehtävään SimherdTerveys-laskelmaan voi käyttää Neuvo-rahaa!
 • Neuvo-rahaa käytettäessä karjanomistaja maksaa neuvonnasta verojen osuuden, joka on verovähennyskelpoista sekä lisäksi 21€/h.

Tilavet-terveydenhuoltotyö

Karja tarvitsee suunnitelmallista, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Huipputuottoinen karja tarvitsee työterveyspalvelua, jolla ennaltaehkäistään useampia kannattavuuteen vaikuttavia terveysongelmia. Terveydenhuoltotyössä keskitytään terveydenhuoltosuunnitelman yhteydessä havaittuihin kehittämiskohteisin ja tuotannon rajoittajiin.

Terveydenhuoltotyössä terveysseminologin ja eläinlääkärin käyntitiheys on sovittavissa tilan tarpeiden ja halun mukaan. Käynneillä tehdään mm. seuraavia asioita:

 • Lepokausitarkastukset
 • Tiineystarkastukset
 • Lääkeluovutukset
 • Nupoutukset
 • Muut eläinlääkärin työt
 • Tarvittaessa yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa

Pidämme karjasi terveenä ja sitä kautta myös sinut hyvinvoivana!